Esme man Davood ast.

Nam va name khanevadegi : Davood Mosavar Taheri

Kelas : haftome erade

Asamye gorooh : aghye Mosavar Taheri va aghye Noori va aghye Askari va aghye Akrami va aghye Rahim Zade